ZEN

18 BẬC CHÂN KHÔNG

Chân Không đó mênh mang diệu vợi  Chứng được “Nó” trong mình (1) rồi mới (mở mắt) thấy được xung quanh (2)  Sự hợp nhất (3) hoàn hảo xảy ra khi “Nó” hoàn toàn dung giải  Những là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức ba đời  Do không còn ngăn che (của) Ngũ Ấm  Nên […]

ZEN

CÀN PHONG NHỊ QUANG TAM BỆNH

Càn Phong (? -?) là đệ tử nối pháp của Tổ Động Sơn Lương Giới, thuộc tông Tào Động. Sư trụ ở Việt Châu (Triết Giang), hoằng pháp vào cuối đời Đường. Ngài nổi tiếng nhờ công án Càn Phong nhất lộ (*) và pháp ngữ Nhị Quang Tam Bệnh. Theo tinh thần “Giáo ngoại […]

ZEN

NHẬN THỨC

Con đường nhận thức của Đại Ấn là hành trình dài đánh thức Tính Thấy (Rigpa) và phủ định chính nó. Tính Thấy thoạt tiên phải tiếp cận bằng ý chí và sự khai thác các nỗ lực trong đời sống, trong thiền định, trong mộng hoặc một số hoàn cảnh đặc biệt khác… Tính […]

ZEN

CHUYỂN HÓA NGHIỆP NHƯ ÁNH SÁNG

Bản chất của thực hành năng lực Đại Ấn(*) là chuyển hóa nghiệp như Ánh Sáng trong trung mạch. Khi đó hành giả buộc phải đối diện với hai tiên đề: + bản chất của nghiệp là ánh sáng + trung mạch là cấu trúc chính để duy trì cấu trúc ánh sáng (cho “cơ […]