ZEN

PHÓNG DẬT

Phóng dật kèm với sắc dục và tham luyến là ba cửa ải cuối cùng của người tu. Trước lúc Thành Đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Chí tôn cũng phải đối diện với ba phạm trù này… Trong kinh văn ghi lại là ngài đã vượt qua thử thách của ba người con gái […]

ZEN

LỘ TRÌNH TÂM

Lộ trình tâm là một mục tiêu cơ bản của Thiền Tuệ. ( Bao gồm: Sắc pháp, Lộ trình tâm, Tổ hợp sắc, Tâm sở, Tâm hiệp thế và các nhân của chúng, Ngũ Uẩn và Tam giải thoát môn).Lộ trình tâm là khái niệm quan trọng để tiếp cận bản chất của nhiều vấn […]