ZEN

BẢN CHẤT ÁNH SÁNG CỦA NGHIỆP

Vạn hữu có đặc trưng vô minh và được hình thành như là sự phô diễn của vọng thức. Vọng thức phô diễn như một thế giới bao gồm các pháp (hiện tượng, sự vật và sự việc) độc lập. Chúng tạo thành thế giới Ảo Ảnh gồm các pháp bình đẳng với nhau. Bất […]