ZEN

TINH HOA CỦA NGHỆ THUẬT CHỮA BỆNH

Một tổn thương trên thân thể vật lý bao giờ cũng phản ảnh tổn thương tương ứng trên thân thể bên ngoài (lớp hào quang). Nếu chưa có năng lực chữa trị tổng thể cả lớp vật lý lẫn lớp vỏ hào quang thì người thầy thuốc mới chỉ đạt tới trình độ học việc.Nếu […]

ZEN

18 BẬC CHÂN KHÔNG

Chân Không đó mênh mang diệu vợi  Chứng được “Nó” trong mình (1) rồi mới (mở mắt) thấy được xung quanh (2)  Sự hợp nhất (3) hoàn hảo xảy ra khi “Nó” hoàn toàn dung giải  Những là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức ba đời  Do không còn ngăn che (của) Ngũ Ấm  Nên […]

ZEN

CÀN PHONG NHỊ QUANG TAM BỆNH

Càn Phong (? -?) là đệ tử nối pháp của Tổ Động Sơn Lương Giới, thuộc tông Tào Động. Sư trụ ở Việt Châu (Triết Giang), hoằng pháp vào cuối đời Đường. Ngài nổi tiếng nhờ công án Càn Phong nhất lộ (*) và pháp ngữ Nhị Quang Tam Bệnh. Theo tinh thần “Giáo ngoại […]

ZEN

NHẬN THỨC

Con đường nhận thức của Đại Ấn là hành trình dài đánh thức Tính Thấy (Rigpa) và phủ định chính nó. Tính Thấy thoạt tiên phải tiếp cận bằng ý chí và sự khai thác các nỗ lực trong đời sống, trong thiền định, trong mộng hoặc một số hoàn cảnh đặc biệt khác… Tính […]

ZEN

CHUYỂN HÓA NGHIỆP NHƯ ÁNH SÁNG

Bản chất của thực hành năng lực Đại Ấn(*) là chuyển hóa nghiệp như Ánh Sáng trong trung mạch. Khi đó hành giả buộc phải đối diện với hai tiên đề: + bản chất của nghiệp là ánh sáng + trung mạch là cấu trúc chính để duy trì cấu trúc ánh sáng (cho “cơ […]

ZEN

PHÓNG DẬT

Phóng dật kèm với sắc dục và tham luyến là ba cửa ải cuối cùng của người tu. Trước lúc Thành Đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Chí tôn cũng phải đối diện với ba phạm trù này… Trong kinh văn ghi lại là ngài đã vượt qua thử thách của ba người con gái […]

ZEN

LỘ TRÌNH TÂM

Lộ trình tâm là một mục tiêu cơ bản của Thiền Tuệ. ( Bao gồm: Sắc pháp, Lộ trình tâm, Tổ hợp sắc, Tâm sở, Tâm hiệp thế và các nhân của chúng, Ngũ Uẩn và Tam giải thoát môn).Lộ trình tâm là khái niệm quan trọng để tiếp cận bản chất của nhiều vấn […]

ZEN

BẢN CHẤT ÁNH SÁNG CỦA NGHIỆP

Vạn hữu có đặc trưng vô minh và được hình thành như là sự phô diễn của vọng thức. Vọng thức phô diễn như một thế giới bao gồm các pháp (hiện tượng, sự vật và sự việc) độc lập. Chúng tạo thành thế giới Ảo Ảnh gồm các pháp bình đẳng với nhau. Bất […]